PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
Beleidsplan Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Ede 2017 Beleidsplan Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Ede 2017

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de Gereformeerde Kerk te Ede en de Hervormde Taborgemeente te Ede gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Ede (PGE).  
De Algemene Kerkenraad (AK) van de PGE is verantwoordelijk voor wijkoverstijgende zaken. Daartoe behoren (KO 4.9.4):
- het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de wijken;
- het treffen van voorzieningen voor de gemeente als geheel;
- de vermogensrechtelijke zaken;
- de rechtspositie van de predikanten en de betaalde medewerkers.
Door de PGE is tevens bepaald dat in de AK de zorg voor de gemeente als gemeenschap aan de orde kan komen, alsmede de afstemming tussen wijkregelingen en AK regeling (plaatselijke regeling 6.2).  

De AK en de colleges
Het eerste jaar van de nieuwe gemeente zal in het teken staan van het wennen aan de nieuwe organisatie. Dat geldt ook voor de nieuwe colleges van kerkrentmeesters en van diakenen die hun werk verrichten in overleg met de AK. Het CvK heeft tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de AK zorgen voor de materiele en financiële voorwaarden voor het leven van de gemeente. Het CvD heeft tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de AK zorgen voor de materiele en financiële voorwaarden voor het door de gemeente te verrichten diaconale werk. M.n. tussen de gefuseerde colleges van diakenen bestonden verschillen in werkwijze. In 2017 wordt gestreefd naar eenheid van beleid en werkwijze.  

Samenstelling moderamen AK
Voor 1 januari van elk nieuw kalenderjaar vindt de verkiezing plaats van een nieuw moderamen. De voorzitter en de scriba zijn hiervan uitgezonderd (Plaatselijke regeling 3.2.4). Eind 2017 wordt het aantal leden van het moderamen definitief vastgesteld. 

De AK en de wijkkerkenraden
De AK moet volgens de KO over een regeling beschikken waarin de verdeling van taken en bevoegdheden tussen AK en wijkkerkenraden is vastgelegd (KO 4.9.4). Deze regeling zal in 2017 opgesteld worden.
In 2017 zullen nieuwe afspraken gemaakt worden met de wijkkerkenraden over  de financiering van de kerkmuziek. 
De AK ziet voorts toe op
- het voeren van jaargesprekken met predikanten en kerkelijk werkers door de wijkkerkenraden
- het opstellen van een beleidsplan door elke wijkkerkeraad
- het beroepingswerk in een vacante wijkgemeente.
Het toezicht m.b.t. de jaargesprekken en het opstellen van een beleidsplan houdt in dat de AK stimuleert dat deze activiteiten plaatsvinden. 
In 2017 werkt de AK mee aan het  beroepen van een predikant die zal werken voor Kerkelijk Centrum Emmaüs. 

Toerusting
Het toerustingsprogramma Bespreek het Samen valt  ten dele onder de verantwoordelijkheid van de AK. In 2017 zal de taak van de AK in deze nader beschreven worden.

Contacten met andere kerken
De AK onderhoudt het contact met andere kerken in Ede door te participeren in de Raad van Kerken en in het Protestants Beraad. In het Protestants Beraad vindt het overleg plaats met de Evangelisch Lutherse Kerk en de Hervormde Gemeente Ede. 
Het Kerkelijk centrum Emmaüs is formeel geen wijkgemeente van de PGE omdat ook kerken die geen lid zijn van de PGE en/of PKN in dit centrum participeren. Met de andere participerende kerken voert de AK overleg in het zgn. vierkerkenoverleg van Emmaüs.
De AK streeft ernaar dat de verschillende vormen van overleg met andere kerken op meer  regelmatige basis zullen plaatsvinden.

Gelding
Dit beleidsplan geldt  voor het jaar 2017 totdat een meer definitief beleidsplan is vastgesteld voor 4 jaar conform artikel KO 4.8.5. 

Februari/maart 2017 
  
  
 

terug
 
 
Kerkblad actueel
22/4, 29/4, 6/4
 
Kerkdiensten
22/4, 29/4, 6/5
 
Inloop open kerk
Donderdag is de dag van de inloop in “Ons Huis” bij de Taborkerk. Vanaf 9.30 uur staan de deuren open. Iedereen is, zoals altijd van harte welkom.
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2017-2018
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.